Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany

Leták ZDVOP

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. má Krajským úřadem Zlínského kraje vydáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, ke zřizování a provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Provozuje tak zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro děti od 0 do 18 let.

Název a adresa zařízení: Rodinné centrum Kroměříž, z.s., Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž

Posláním zařízení je poskytnout bezpečné zázemí a odbornou pomoc dětem, které se ocitly v krizi a v ohrožení a nemohou z různých důvodů setrvat ve své rodině s ohledem na nejlepší zájem a blaho dítěte. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Hlavním cílem zařízení je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Dalším cílem zařízení je především zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte, komunikace a rodinných vztahů v rodině, rodičovských dovedností apod. Rodina by také měla získat náhled nad vzniklou situací a měla by zvýšit svoji motivaci k řešení situace. Dílčím cílem je také celkově zlepšení podmínek v rodině pro možný návrat dítěte zpátky domů, hledání nejlepšího možného řešení pro dítě. Cílem je, aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit do své biologické rodiny. Pokud návrat dítěte do biologické rodiny již není možný, přechod dítěte do náhradní formy péče. Cílem zařízení je i mimo jiné např. zajištění podmínek a podpory pro přiměřené vzdělávání a zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity dítěte.

Cílovou skupinou podle § 42 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Podle odst. 10 tohoto ustanovení se v zařízení poskytuje ochrana a pomoc dítěti v případech uvedených v § 37, a to po dobu, než rozhodne soud o návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na nařízení předběžného opatření. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že péče v těchto zařízeních se poskytuje dětem bez ohledu na věk. ZDVOP je určeno dětem ve věku od narození do 18 let. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Cílovou skupinou ZDVOP jsou sekundárně tedy také rodiče dítěte umístěného v ZDVOP nebo jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí (§ 42a odst. 1 písm. h).

Provozujeme péči o děti v bytech na principech rodinné péče.

Rodinné centrum Kroměříž, z.s., provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle § 42 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má v popisu činností poskytovat ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Ochrana a pomoc ZDVOP spočívá v okamžitém poskytnutí pomoci formou ubytování a rodinného způsobu péče všem dětem uvedeným v § 42 zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Rovněž tak zařízení zabezpečuje potřebnou lékařskou, psychologickou a jinou formu péče prostřednictvím návštěv u odborníků, ke kterým s dětmi zaměstnanci docházejí.

Psychologickou péči poskytuje zaměstnanec ZDVOP: PhDr. Dagmar Cruzová

Zdravotní péči poskytuje externě: MUDr. Alice Kuklová, Tovačovského 437/20, 767 01 Kroměříž. Pokud je dítě z Kroměříže, dochází s ním tety k jeho dětskému lékaři.

Nabízíme péči rodinným způsobem pro děti, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své původní rodině. Během pobytu je dětem zajištěno uspokojování základních životních potřeb a podpora jejich zdravého vývoje.

 

Základní principy péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP)

 1. Kapacita ZDVOP je 8 míst. Péči o děti je poskytována ve 2 plnohodnotných bytových jednotkách, v nichž o děti pečují v nepřetržitém provozu tety. Tety zajišťují obdobnou péči o děti jako v běžné funkční rodině (konkrétněji viz níže). V každém bytě bydlí nejvýše čtyři děti, toto pravidlo je dále upřesněno:
  1. výjimkou jsou sourozenecké skupiny o větším počtu;
  2. vždy o max. 4 děti pečuje 1 osoba.
  3. Obecně dle zákona počet dětí umístěných v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí přesáhnout 28 dětí, tento počet dětí může být překročen jen v případě, že do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou svěřeni sourozenci. Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech na žádost zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc udělit výjimku z nejvýše povoleného počtu dětí umístěných v jednom zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na nezbytnou dobu, jejíž délku zároveň určí.

ZDVOP:

  1. zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v zařízení spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení,
  2. poskytuje výchovnou péči,
  3. zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb,
  4. poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte,
  5. zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy,
  6. vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,
  7. je povinno poskytovat dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa,
  8. je povinno spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajistit jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany,
  9. je povinno vydat vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který vychází z vymezení činnosti zařízení tímto zákonem.

Dítě se umisťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 1. na základě rozhodnutí soudu,
 2. na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 3. na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo
 4. požádá-li o to dítě.

Jde-li o dítě, které se umisťuje do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě skutečnosti uvedené v odstavci b) a d), je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen neprodleně podat návrh soudu na nařízení předběžného opatření, pokud nelze do doby, do níž musí o předběžném opatření rozhodnout soud, zajistit souhlas rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte s pobytem dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Je-li dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,

 1. je zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu povinen navštívit dítě podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce,
 2. může být povolen pobyt dítěte mimo toto zařízení u rodičů nebo jiných fyzických osob obdobně podle § 30,
 3. platí pro plnění povinností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc § 29 obdobně.

Dítě může být umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, jen jestliže byla mezi uvedeným zařízením a zákonným zástupcem dítěte uzavřena písemná dohoda.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinno poskytovat služby a zajistit jeho provoz nepřetržitě.

Vnitřní řád

Etický kodex pracovníků Rodinného centra Kroměříž, z.s.

Standard č. 1

Standard č. 2

Standard č. 3

Standard č. 4         Leták pro rodiče        Leták pro děti            Leták pro děti – obrázkový

Standard č. 5

Standard č. 6         Struktura a počet pracovníků               Zastupitelnost pracovníků

Standard č. 7

Standard č. 8

Standard č. 9

Standard č. 10

Standard č. 11

Standard č. 12

Standard č. 13

Standard č. 14          Potvrzení o podání stížnosti          Srozumitelná forma pro děti – stížnosti

Standard č. 15

Standard č. 16