Středisko výchovné péče–celodenní forma

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče, Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž obdrželo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. Jsme velmi rádi, že MŠMT vyhovělo naší žádosti ve prospěch dětí a mohli jsme tak na Kollárové ul. v Kroměříži zřídit i Středisko výchovné péče – formu celodenní – denní stacionář pro děti.

V Kroměříži zcela chyběl typ Střediska výchovné péče – denní stacionář pro děti, který byl velmi potřebný a i město Kroměříž ve svém Programovém prohlášení v článku VI. Školství uvádí: Podporovat středisko výchovné péče – denní stacionář pro děti. Rozhodli jsme se proto dětem pomoci a tento stacionář vybudovat. Obdrželi jsme k jeho zřízení i vyjádření Města Kroměříž, město Kroměříž plně podporuje žádost o vznik tohoto střediska v Rodinném centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče, Kollárova 658/13 v Kroměříži, které má v práci s dětmi dlouholeté a bohaté zkušenosti. Obdrželi jsme i kladné vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, který neměl žádné námitky proti našemu záměru rozšířit preventivně výchovnou péči v Kroměříži i o celodenní formu. V Kroměříži dlouhodobě chyběl denní stacionář SVP a jeho vznik a podpora se nachází i mezi prioritami komunitního plánování města Kroměříže.

Dne 14. 11. 2018 tak došlo k zápisu o rozšíření činnosti Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče na Kollárové ul. 658/13 v Kroměříži i o zřizování a provoz školského zařízení dle ustanovení § 16 zákona č. 109/2002 Sb., o provozování celodenního stacionáře střediska výchovné péče, jelikož v Kroměříži tento typ služby zcela chyběl a byl velmi žádoucí a potřebný.

Vyhověli jsme tak všem zákonným požadavkům a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo již 18. 3. 2019 i o zápisu do školského rejstříku, což nabylo 20. 3. 2019 právní moci a 1. 9. 2019 tak zahajujeme i tuto činnost a pomoc ve prospěch dětí.

Výchovně vzdělávací práce v celodenním stacionáři je zaměřena na vytvoření bezpečného prostředí pro děti a uspokojování jejich potřeb, citových i speciálních potřeb a vhodný rozvoj vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k individuálním schopnostem každého dítěte.

Velmi důležitá je i spolupráce s rodinou. Edukační i vzdělávací práce, aby se po ukončení denního stacionáře mohly úspěšně zapojit do své kmenové školy, rodinného prostředí a vrstevnické skupiny. Spolupráce se školou, apod.

Účelem střediska je poskytovat preventivně výchovnou péči a předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte či narušení jeho zdravého vývoje. Přispějeme tak významnou měrou ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.

Výchovně – vzdělávací  práce ve středisku je zaměřena na vytvoření bezpečného prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních citových i speciálních potřeb, a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků i s přihlédnutím k zájmům a zvláštnostem každého dítěte.

Středisko poskytne pomoc rodičům nebo jiným osobám, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy při výchově a vzdělávání dítěte a při řešení i problémů spojených s péčí o dítě.   Cílem je zachovat a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit odtržení dítěte od jeho rodinného prostředí.

Při naší práci respektujeme jedinečnost osobnosti dítěte a individuální přístup a zohledňujeme výchovně vzdělávací potřeby dětí.

Posilujeme vzájemnou důvěru, respekt, důstojnost i úctu všech zúčastněných. Pozitivní komunikace a pozitivní stimuly jsou základem. Rozvíjíme i citovou stránku osobnosti dítěte a jeho aktivní účast v zapojení se do společnosti. V zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby jeho věku i individuálních potřeb.

Tel. kontakt: 602 264 452

E-mail: svp@rckm.cz