Odborné sociální poradenství

Rozhodnutí o registraci sociální služby

Zaměřuje se na dluhové poradenství, látkové a nelátkové závislosti, právní poradenství, psychologické poradenství, terapeutickou pomoc a podporu rodinám s dětmi v konfliktních nebo krizových situacích.

Pro účinné řešení konfliktů a krizových situací je důležité, aby se odborné pomoci dostalo rodině včas, kdy je problém řešitelný a rodiny jsou motivovány situaci řešit.

Podpora rodinám s dětmi v konfliktních nebo krizových situacích, terapeutická práce s rodinou, ve které se vyskytují dlouhodobé konfliktní situace či vleklé spory mezi rodiči, mezi rodiči a dítětem/dětmi, mezi rodiči a širším sociálním okolím (nejčastěji prarodiči).

Může se jednat i o spory při určení, komu bude dítě po rozchodu rodičů svěřeno do péče, a při řešení styku dítěte s rodiči či prarodiči.

Konzultace

Poskytování odborného sociálního poradenství

Zvyšování kompetencí rodin s dětmi v oblasti finanční gramotnosti, právní poradenství, včetně dluhové problematiky, ekonomické gramotnosti

Aplikace psychologických postupů při práci s problémy v mezilidských vztazích v rodinách, zejména pak s problémy rodinnými, manželskými, partnerskými

Psychologické poradenství

Edukativní poradenství

Psychoterapie (individuální, párová, rodinná)

Krizová intervence

Právní poradenství

Zvyšování kompetencí rodin s dětmi v oblasti finanční gramotnosti, dluhové problematiky i ekonomické gramotnosti

Látkové a nelátkové závislosti v rodinách s dětmi

Odborné sociální poradenství se zaměřuje na tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílovou skupinou se rozumí rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku, nacházející se v nepříznivé, konfliktní nebo krizové situaci. Odborné sociální poradenství může být poskytováno rodinám s dětmi, osobám pečujícím o osobu blízkou – rodině nebo osobě, která pečuje alespoň o jedno dítě, případně více dětí, pěstounským rodinám, dále i osobám, které usilují o svěření dítěte do své péče nebo i těhotným ženám.

 

Zájemce o službu se objednává sám, nepotřebuje k tomu žádné doporučení. Pokud si to přeje, může zůstat i v anonymitě. Pracovník Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče s ním dohodne formu, rozsah, podmínky a průběh poskytované služby. Tento proces je nazýván stanovení zakázky. Proces stanovování zakázky je určován objednávkou, to je tím, co zájemce chce, a nabídkou, tím co může Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče nabídnout. Úkolem pracovníka je reagovat na přání zájemce o službu nebo uživatele a objasňovat možnosti Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče.

                                                                                                                          

Odborné sociální poradenství:

Ambulantní forma:

     úterý: 13:30 – 16:30     středa: 13:30 – 16:30     pátek: 13:30 – 16:30

Terénní forma:

     úterý: 9:00 – 11:00        středa: 9:00 – 11:00        pátek: 9:00 – 11:00

Tel. kontakt na další odborné pracovníky 721 909 038.

E-mail: osp@rckm.cz