GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče je zapsaným spolkem, jehož účelem je:

 • poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • výkon sociálně právní ochrany dětí dle Rozhodnutí o pověření dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zřizování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle Rozhodnutí o pověření dle zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zřizování a provoz školského zařízení dle ustanovení § 16 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče, Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČ 04412672, tel. č. 573 345 555, e-mail: rckm@rckm.cz, je správcem Vašich osobních údajů.

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR), a zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, zpracovává osobní údaje pouze k účelům nezbytným k plnění účelů spolku,  po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným skartačním řádem.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti vyplývající z výšeuvedených zákonů. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu.

S osobními údaji nakládáme takovým způsobem, aby nebyla zasažena práva a soukromí dotčených subjektů, a současně nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití nebo ztrátě.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Každý subjekt osobních údajů má právo:

 • Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením předaným výše uvedenému správci.
 • Požadovat informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává, žádat si kopii těchto údajů.
 • Požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům.
 • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů.
 • Požadovat vymazání svých osobních údajů,popř. požadovat omezení jejich zpracování.
 • Na přenositelnost údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Podat stížnost u dozorového orgánu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů paní JUDr. Evu Pálkovou, tel. č. 606 939 111, e-mail: akephome@gmail.com.